Գառնի համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1112 Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 900105207188774.7Տարեկան  Ընտրել
1130 1.3 Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ, այդ թվում`  30000   Ընտրել
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար 900105207261100000Տարեկան  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 90010520730310000Տարեկան  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900105207345100000Տարեկան  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900105207360400000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 900105000179300000Տարեկան  Ընտրել
1211 Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետությունների տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով 9001050018620Տարեկան  Ընտրել
1251 ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 900105207071186293300Տարեկան  Ընտրել
1254 բ) Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ (տող 1255 + տող 1256), այդ թվում` 900105207378149200Տարեկան  Ընտրել
1257 գ) Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) 900105207428700100Տարեկան  Ընտրել
1258 դ) ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ, որից` 9001050018620Տարեկան  Ընտրել
1300 3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ, (տող 1310 + տող 1320 + տող 1330 + տող 1340 + տող 1350 + տող 1360 + տող 1370 + տող 1380 + տող 1390), այդ թվում` 90010520705515600   Ընտրել
1331 Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձավճարներ 9001052070222000000Տարեկան  Ընտրել
1352 Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ 9001052072125000000Տարեկան  Ընտրել
1361 Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ 9001052071050   Ընտրել
1392 Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր 90010520738615200000Տարեկան  Ընտրել
1121Ա Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (իրավաբանական անձանցից) 900105207410684800Տարեկան  Ընտրել
1343 Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) այլ վճարներ 90010520704810650000Տարեկան  Ընտրել
2120 Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ 90010620702166475121.1Տարեկան  Ընտրել
6220 ԱՅԼ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (տող 6221 + տող 6222 + տող 6223), որից` 9001052071961000000   Ընտրել
6410 ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ 90010520717020000000Տարեկան  Ընտրել
6130 ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ 9001052071961000000Տարեկան  Ընտրել
1111Ա Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար (ֆիզիկական անձանցից) 9001052074021000000Տարեկան  Ընտրել
1111Բ Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար (իրավաբանական անձանցից) 9001052070890Տարեկան  Ընտրել
1121Բ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 90010520724634000000Տարեկան  Ընտրել
1137Ա - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900105207030470000Տարեկան  Ընտրել
1137Բ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 900105207329300000Տարեկան  Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 900105000138470000Տարեկան  Ընտրել
1351Բ -տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար 90010520711320000Տարեկան  Ընտրել
1112Ա ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ 9001050043539747300Տարեկան  Ընտրել
1139Ա ԲԱՑՈԹՅԱ ԳԱԶԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼ. 900105207352200000Տարեկան  Ընտրել
1343/ աղբահանության վճար 90010500236510800000Տարեկան  Ընտրել
1343. խմելաջրի վճար 90010520705515600000Տարեկան  Ընտրել
1334 ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒՏՔԵՐ 90010500255560000Տարեկան  Ընտրել
1149 ՀԱՄԱՅՆՔՆերի ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆ. ՕԳՏԱԳՈՐ. ԹՈՒՅԼՏՎ. 900105000153500000Տարեկան  Ընտրել
1139b 900105003066150000   Ընտրել
1139a  150000Տարեկան  Ընտրել
1112Գ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ 900105207188774.7Տարեկան  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ